کانون کارآفرینی استان بوشهر

حامی نخبگان کار آفرین.

فعالیت های اصلی

ایجاد فضایی برای رشد کسب و کار های استان بوشهر

محل فعالیت

محل فعالیت ما استان بوشهر

رسالت ما

کانون کارآفرینی رسالت اصلی خود را در شناسایی و رتبه بندی کارآفرینان تعریف نموده است.

ماموریت کانون کار آفرینی

کانون کارآفرینی رسالت اصلی خود را در شناسایی و رتبه بندی کارآفرینان تعریف نموده است.
شیوه نامه «شناسایی و رتبه بندی کارآفرینان» برآیند افکار، عقاید و آراء دهها اندیشمند، فعال اقتصادی،
مجربین حوزه های مختلف کسب و کار است که طی پنجسال و در صدها نشست و گفتگو به هم آمده.

سال شروع

تعداد کار آفرین عضو

تعداد ایونت های برگزار شده

تعداد گروه های فعال کار آفرینی

لینک های مفید کار آفرینی

مراکز و منابع کار آفرینی مورد تایید ما… .

ما در کانون کارآفرینی بوشهر، با افتخار در کنار کارآفرینان و کسب و کارهایشان ایستاده ایم، و برای حمایت آماده ایم.